2V 800Ah tok saklaýjy Opzs Gün ulgamy üçin suw basan turba gurşun kislotasy batareýasy

Gysga düşündiriş:

Kolloid gurşun-kislota batareýalary diýlip hem bilinýän OPZ batareýalary, gurşun-kislotaly batareýanyň aýratyn görnüşidir.Elektrolit kükürt kislotasynyň we kremniniň jeliniň garyndysyndan ýasalan kolloiddir, bu syzdyrma ähtimallygyny peseldýär we has ýokary howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün edýär. “OPzS” gysgaldylyşy “Ortsfest” (stasionar), “PanZerplatte” (tank plastinka); ) we “Geşlossen” (möhürlenen).OPZ batareýalary, adatça, gün energiýasyny saklaýyş ulgamlary, ýel energiýasy öndürýän ulgamlar, UPS üznüksiz elektrik üpjünçiligi ulgamlary we ş.m. ýaly ýokary ygtybarlylygy we uzak ömri talap edýän amaly ssenariýalarda ulanylýar.


 • Batareýanyň görnüşi:Gurşun-kislotasy
 • Görnüşi:Hemmeler
 • Aragatnaşyk porty:BOLAR
 • Gorag synpy:IP54
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Kolloid gurşun-kislota batareýalary diýlip hem bilinýän OPZ batareýalary, gurşun-kislotaly batareýanyň aýratyn görnüşidir.Elektrolit kükürt kislotasynyň we kremniniň jeliniň garyndysyndan ýasalan kolloiddir, bu syzdyrma ähtimallygyny peseldýär we has ýokary howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün edýär. “OPzS” gysgaldylyşy “Ortsfest” (stasionar), “PanZerplatte” (tank plastinka); ) we “Geşlossen” (möhürlenen).OPZ batareýalary, adatça, gün energiýasyny saklaýyş ulgamlary, ýel energiýasy öndürýän ulgamlar, UPS üznüksiz elektrik üpjünçiligi ulgamlary we ş.m. ýaly ýokary ygtybarlylygy we uzak ömri talap edýän amaly ssenariýalarda ulanylýar.

  OPZS BATERI .ASY

  Önümiň parametrleri

  Model Nominal naprýa .eniýe (V) Nominal mümkinçilikler (Ah) Ölçegi Agram Terminal
  (C10) (L * W * H * TH)
  BH-OPZS2-200 2 200 103 * 206 * 355 * 410mm 12.8KG M8
  BH-OPZS2-250 2 250 124 * 206 * 355 * 410mm 15.1KG M8
  BH-OPZS2-300 2 300 145 * 206 * 355 * 410mm 17.5KG M8
  BH-OPZS2-350 2 350 124 * 206 * 471 * 526mm 19.8KG M8
  BH-OPZS2-420 2 420 145 * 206 * 471 * 526mm 23KG M8
  BH-OPZS2-500 2 500 166 * 206 * 471 * 526mm 26.2KG M8
  BH-OPZS2-600 2 600 145 * 206 * 646 * 701mm 35.3KG M8
  BH-OPZS2-800 2 800 191 * 210 * 646 * 701mm 48.2KG M8
  BH-OPZS2-1000 2 1000 233 * 210 * 646 * 701mm 58KG M8
  BH-OPZS2-1200 2 1200 275 * 210 * 646 * 701mm 67.8KG M8
  BH-OPZS2-1500 2 1500 275 * 210 * 773 * 828mm 81.7KG M8
  BH-OPZS2-2000 2 2000 399 * 210 * 773 * 828mm 119.5KG M8
  BH-OPZS2-2500 2 2500 487 * 212 * 771 * 826mm 152KG M8
  BH-OPZS2-3000 2 3000 576 * 212 * 772 * 806mm 170KG M8

  Önüm aýratynlygy

  1. Gurluşyk: OPzS batareýalary aýratyn öýjüklerden durýar, olaryň hersinde birneme oňyn we otrisatel turbalar bar.Plitalar gurşun garyndysyndan ýasalyp, berk we çydamly gurluş bilen goldanýar.Öýjükler batareýa bankyny emele getirýär.

  2. Elektrolit: OPzS batareýalary batareýanyň aç-açan gapda ýerleşdirilen suwuk elektrolit, adatça kükürt kislotasyny ulanýar.Konteýner elektrolit derejesini we belli agyrlyk güýjüni aňsat barlamaga mümkinçilik berýär.

  3. Çuň sikl öndürijiligi: OPzS batareýalary tigir sürmek üçin niýetlenendir, ýagny ep-esli ýitgisiz gaýtalanýan çuň akymlara we zarýadlara çydap biler.Bu, täzelenip bilýän energiýa saklaýyş, telekommunikasiýa we setden daşarky ulgamlar ýaly uzak möhletli ätiýaçlyk güýjüni talap edýän programmalar üçin amatly edýär.

  4. Uzak hyzmat ömri: OPzS batareýalary ajaýyp hyzmat ömri bilen tanalýar.Ygtybarly turba plastinkasynyň dizaýny we ýokary hilli materiallaryň ulanylmagy olaryň uzak ömrüne goşant goşýar.Dogry hyzmat etmek we elektrolitleri yzygiderli doldurmak bilen, OPzS batareýalary birnäçe onýyllyk dowam edip biler.

  5. Ygtybarlylyk: OPzS batareýalary gaty ygtybarly we daşky gurşaw şertleriniň köpüsinde işläp biler.Temperaturanyň üýtgemegine ajaýyp çydamlylygy bar, olary içerde we daşarda gurmak üçin amatly edýär.

  6. Bejeriş: OPzS batareýalary elektrolit derejesine, belli agyrlyk güýjüne we öýjük naprýa .eniýesine gözegçilik etmek ýaly yzygiderli tehniki hyzmaty talap edýär.Öýjükleri distillendirilen suw bilen doldurmak, iş wagtynda suwuň ýitmeginiň öwezini dolmak üçin zerurdyr.

  7. Howpsuzlyk: OPzS batareýalary howpsuzlygy göz öňünde tutup döredildi.Möhürli gurluşyk kislotanyň syzmagynyň öňüni almaga kömek edýär we gurlan basyş relýef klapanlary aşa içerki basyşdan goraýar.Şeýle-de bolsa, kükürt kislotasynyň bolmagy sebäpli bu batareýalary ulananyňyzda we saklanyňyzda seresap bolmaly.

  batareýa paketi

  Arza

  Bu batareýalar gün, ýel we ätiýaçlyk energiýa saklaýyş ulgamlary ýaly stasionar programmalar üçin niýetlenendir.Bu ulgamlarda, OPZ batareýalary durnukly kuwwat çykaryşyny üpjün edip biler we uzak wagtlap zarýad berlende-de ajaýyp zarýad beriş aýratynlyklaryny saklap biler.
  Mundan başga-da, OPZ batareýalary dürli aragatnaşyk enjamlarynda, telekommunikasiýa enjamlarynda, demir ýol ulgamlarynda, UPS ulgamlarynda, lukmançylyk enjamlarynda, gyssagly yşyklarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Bu programmalaryň hemmesi uzak ömri, pes temperatura öndürijiligi we ýokary kuwwatlylygy ýaly ajaýyp öndürijilikli batareýalary talap edýär.

  Çuň sikl batareýasy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň