12V ýokary temperatura zarýad berilýän / saklanylýan / senagat / UPS batareýa Öň terminaly çuň sikl gün batareýasy

Gysga düşündiriş:

Öňki terminal batareýasy, batareýanyň dizaýnynyň, batareýanyň gurulmagyny, hyzmat edilmegini we gözegçiligini aňsatlaşdyrýan batareýanyň öň tarapynda ýerleşýän polo positiveitel we otrisatel terminallary bilen häsiýetlendirilendigini aňladýar.Mundan başga-da, “Front Terminal Batareýa” -nyň dizaýny, batareýanyň howpsuzlygyny we estetiki görnüşini hem göz öňünde tutýar.


 • Batareýanyň görnüşi:Gurşun-kislotasy
 • Aragatnaşyk porty:BOLAR
 • Gorag synpy:IP54
 • Görnüşi:Hemmeler
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Öňki terminal batareýasy, batareýanyň dizaýnynyň, batareýanyň gurulmagyny, hyzmat edilmegini we gözegçiligini aňsatlaşdyrýan batareýanyň öň tarapynda ýerleşýän polo positiveitel we otrisatel terminallary bilen häsiýetlendirilendigini aňladýar.Mundan başga-da, “Front Terminal Batareýa” -nyň dizaýny, batareýanyň howpsuzlygyny we estetiki görnüşini hem göz öňünde tutýar.

  Gurşun kislotasy gün batareýasy

  Önümiň parametrleri

  Model
  Nominal naprýa .eniýe (V) Nominal mümkinçilikler (Ah) (C10) Ölçegi (L * W * H * TH) Agram Terminal
  BH100-12 12 100 410 * 110 * 295mm3 31KG M8
  BH150-12 12 150 550 * 110 * 288mm3 45KG M8
  BH200-12 12 200 560 * 125 * 316mm3 56KG M8

  Önüm aýratynlyklary

  1. Kosmosyň netijeliligi: Öňdäki terminal batareýalary, telekommunikasiýa we maglumat merkeziniň gurnamalarynda boş ýerden netijeli peýdalanyp, 19 dýuým ýa-da 23 dýuým enjam enjamlaryna yzygiderli laýyk gelýär.

  2. Easyeňil gurnama we tehniki hyzmat: Bu batareýalaryň öňdäki terminallary gurmak we tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrýar.Tehniki enjamlar başga enjamlary göçürmek ýa-da aýyrmak zerurlygy bolmazdan batareýa aňsatlyk bilen girip we birikdirip bilerler.

  3. Giňeldilen howpsuzlyk: Öňdäki terminal batareýalary ýalyn öçüriji örtük, basyş ýeňilleşdiriji klapanlar we güýçlendirilen ýylylyk dolandyryş ulgamlary ýaly dürli howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu aýratynlyklar heläkçilik töwekgelçiligini azaltmaga we howpsuz işlemegi üpjün edýär.

  4. Energyokary energiýa dykyzlygy: Ykjam ululygyna garamazdan, öňdäki terminal batareýalary ýokary energiýa dykyzlygyny hödürleýär, möhüm programmalar üçin ygtybarly ätiýaçlyk üpjün edýär.Uzaldylan elektrik togy kesilende hem yzygiderli we durnukly öndürijilik bermek üçin niýetlenendir.

  5. Uzak hyzmat ömri: Dogry tehniki hyzmat we ideg bilen, öňdäki terminal batareýalary uzak ömri alyp biler.Yzygiderli barlaglar, degişli zarýad beriş amallary we temperaturany kadalaşdyrmak bu batareýalaryň ömrüni uzaltmaga kömek edip biler.

  10kw gibrid inwertor

  Arza

  Öňdäki terminal batareýalary telekommunikasiýa we maglumat merkezlerinden başga-da köp sanly programma üçin amatly.Olary üznüksiz elektrik üpjünçiligi (UPS) ulgamlarynda, täzelenip bilýän energiýa saklaýyşda, gyssagly yşyklandyryşda we beýleki ätiýaçlyk güýji programmalarynda ulanyp bolýar.

  gün gün inwertory

  Kompaniýanyň tertibi

  pv inwertory


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň