Habarlar

 • Gün suw nasosyna batareýa gerekmi?

  Gün suw nasosyna batareýa gerekmi?

  Gün suw nasoslary uzakdaky ýa-da daşarky ýerlere suw üpjün etmek üçin innowasiýa we dowamly çözgütdir.Bu nasoslar, suw nasos ulgamlaryny elektrik energiýasy üçin gün energiýasyndan peýdalanyp, adaty elektrik ýa-da dizel bilen işleýän nasoslara ekologiýa taýdan arassa we tygşytly alternatiwa edýär.Komo ...
  Koprak oka
 • Jaýy işletmek üçin näçe gün paneli gerek?

  Jaýy işletmek üçin näçe gün paneli gerek?

  Gün energiýasy has meşhur bolansoň, öý eýeleriniň köpüsi öýlerini kuwwatlandyrmak üçin gün panellerini oturtmagy göz öňünde tutýarlar.Iň köp berilýän soraglaryň biri “Jaýy dolandyrmak üçin näçe gün paneli gerek?”Bu soraga jogap birnäçe faktorlara, şol sanda ...
  Koprak oka
 • Gridden daşarky gün köçeleriniň çyralaryny nädip gurmaly

  Gridden daşarky gün köçeleriniň çyralaryny nädip gurmaly

  1. Amatly ýeri saýlamak: ilki bilen gün panelleriniň gün şöhlesini doly siňdirip we elektrik toguna öwrüp biljekdigini üpjün etmek üçin ýeterlik gün şöhlesine eýe bolan ýeri saýlamaly.Şol bir wagtyň özünde köçäniň yşyklandyryş diapazonyny hem göz öňünde tutmaly ...
  Koprak oka
 • Müşderi kompaniýamyza şatlyk getirip, abraýly baýrak alýar

  Müşderi kompaniýamyza şatlyk getirip, abraýly baýrak alýar

  Umentadygärligi gorap saklamagyň iň oňat ussady 2023-nji ýylda Gamburgda, gymmatly üstünliklerimiziň hatyrasyna gymmatly müşderilerimiziň birine “2023-nji ýylda Gamburgda ýadygärligi gorap saklamagyň iň oňat ussady” baýragyny berendigimize begenýäris.Bu habar tutuşlygyna uly şatlyk getirýär ...
  Koprak oka
 • Elektrik öndürýän gün energiýasy bilen zarýad beriji oturgyçlar

  Elektrik öndürýän gün energiýasy bilen zarýad beriji oturgyçlar

  Gün oturgyjy näme?Fotowoltaik oturgyç, şeýle hem gün zarýad beriji oturgyç, akylly oturgyç, gün akylly oturgyç diýlip atlandyrylýar, akylly energiýa şäherçesine, nol uglerod seýilgählerine, az uglerodly uniwersitet şäherçelerine, nol uglerod şäherlerine ýakyn ýerlerde dynç almagy üpjün edýän açyk goldaw desgalarydyr. nol uglerodly sahna ýerleri, nola ýakyn -...
  Koprak oka
 • 30kw gibrid inwertor we 40kwh litiý batareýasy

  30kw gibrid inwertor we 40kwh litiý batareýasy

  1.Loading date:Nov.  23th 2023 2.Country:German 3.Commodity:30kw hybrid inverter & 40kwh Lithium Battery. 4.Quantity: 1set. 5.Usage:Chicken farm. 6. Product photo: Contact:Janet Chou Email:sales27@chinabeihai.net WhatsApp / Wechat / Mobile:+86 13560461580
  Koprak oka
 • Fotowoltaika näme?

  Fotowoltaika näme?

  1. Fotowoltaik Fotowoltaikanyň esasy düşünjeleri, gün panellerini ulanyp elektrik energiýasyny öndürmek prosesi.Kuwwat öndürmegiň bu görnüşi, esasan, gün energiýasyny elektrik toguna öwürýän fotoelektrik täsiri arkaly bolýar.Fotowoltaik energiýa öndürmek nol zyňyndy, pes energiýa -...
  Koprak oka
 • 12KW gibrid gün paneli ulgamy we fotoelektrik panel ulgamy elektrik stansiýasy.

  12KW gibrid gün paneli ulgamy we fotoelektrik panel ulgamy elektrik stansiýasy.

  1. dateüklenýän senesi : Okt.23-nji 2023 2.Country:German 3.Maşaýyş jaýy K 12KW gibrid gün paneli ulgamy we fotoelektrik panel ulgamy elektrik stansiýasy.4. Güýç: 12KW gibrid gün paneli ulgamy.5. Ulanyş : Gün paneli ulgamy we üçek üçin fotoelektrik paneli ulgamy.6. Önüm p ...
  Koprak oka
 • Çeýe we gaty fotoelektrik panelleriň arasyndaky tapawut

  Çeýe we gaty fotoelektrik panelleriň arasyndaky tapawut

  Çeýe fotoelektrik panelleri Çeýe fotoelektrik panelleri egilip bilinýän inçe film gün panelleri bolup, adaty gaty gün panelleri bilen deňeşdirilende, üçeklerde, diwarlarda, awtoulag üçeklerinde we beýleki tertipsiz ýüzlerde egrilen ýüzlere has gowy uýgunlaşdyrylyp bilner.Flexibl-de ulanylýan esasy materiallar ...
  Koprak oka
 • Energiýa saklaýjy gap näme?

  Energiýa saklaýjy gap näme?

  Konteýner energiýa saklaýyş ulgamy (CESS), toplumlaýyn batareýa şkaflary, litiý batareýany dolandyryş ulgamy (BMS), konteýner kinetiki aýlaw gözegçilik ulgamy we energiýa saklaýjy öwrüji we energiýa m bilen ykjam energiýa saklaýyş bazarynyň zerurlyklary üçin işlenip düzülen toplumlaýyn energiýa saklaýyş ulgamydyr. ...
  Koprak oka
 • AC bilen DC arasynda näme tapawut bar?

  AC bilen DC arasynda näme tapawut bar?

  Gündelik durmuşymyzda her gün elektrik toguny ulanmaly bolýarys we göni tok we üýtgeýän tok bilen tanyş däl, mysal üçin batareýanyň häzirki çykaryşy göni tok, öý we senagat elektrik togy üýtgeýän bolsa, näme? tapawudy betwee ...
  Koprak oka
 • Fotowoltaik inwertoryň iş prinsipi

  Fotowoltaik inwertoryň iş prinsipi

  Iş ýörelgesi Inwertor enjamynyň özeni, inwertor zynjyry diýlip atlandyrylýan inwertor kommutator zynjyrydyr.Bu zynjyr, elektrik elektron wyklýuçatellerini geçirmek we ýapmak arkaly inwertoryň işini ýerine ýetirýär.Aýratynlyklary (1) highokary netijeliligi talap edýär.Tok sebäpli ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4