Biz hakda

KompaniýaGiriş

Hytaý monokristally we polikristally gün paneli we gözenegiň we gözenegiň daşynda gün ulgamyny iň gowy üpjün ediji.Hytaýda ýerleşýän “Beihai Composite Materials Co., Ltd.” gün batareýasyny we gün modullaryny professional öndüriji.Tor we daşarky gün ulgamyny öndüriň we üpjün ediň.

Öndürýäris5w-700wmono we poli gün paneli,25ýyl kepilligi, doly şahadatnamasy.OEM / ODMkabul edilýär.
Recentlyakynda, dünýädäki uly gün energiýasy taslamasynda göz öňüne getirýäris, häzir köp taslamany tamamladyk.

“Beihai” gözenekli gün panelleri, torda ýa-da daşynda, täjirçilik, ýaşaýyş we peýdaly programmalar üçin amatlydyr.Beihai grid gün panelleri, modul önümçiliginden öň we wagtynda berk material synagyndan geçýän içerki öndürilen öýjükleriň kömegi bilen gurulýar.

baof1

6S Lean önümçilik prosesimiz, her ädimde barlyşyksyz hilini üpjün edýär.Bu iň ýokary, iň ygtybarly bütewiligiň soňky gün modulyny öndürýär.

10 ýyldan gowrak wagt bäri gün senagatynda işleýäris we Europeewropanyň, Amerikanyň, Günorta Afrikanyň we Aziýanyň 60-dan gowrak ýurduna eksport edýäris.Qualityokary hilli gün önümlerini we iň gowy hyzmaty hödürlemek biziň borjumyzdyr.Gün energiýasy, iň oňat ýaşyl energiýa, pul tygşytlamak, hapalanmak.Gün şöhlesi dünýäni has owadan we süýji edýär!

Müşderiniň zerurlyklaryny öz içine alýan täzelikleri talap edýäris, müşderilere bäsdeş, ygtybarly we ygtybarly önümler we çözgütler hödürleýäris we hyzmatdaşlar üçin gymmatlyk döredýäris.
Gözleg we işläp düzmek, litiý batareýa paketlerini öndürmek we satmak, gün energiýasyna, ýel energiýasyna, akylly zarýad beriş enjamlaryna we ş.m. hyzmat etmek., ýokary hilli çig malyň, hünär tehniki önümçiliginiň, netijeli hyzmatlaryň artykmaçlyklary bilen kompaniýamyz bu pudaga öňdebaryjy bolmagyny we energiýa saklaýan ýeriň meşhur markasyna öwrülmegini dowam etdirýär.

c01

seminar-010

seminar-09

seminar-07

seminar-03

seminar-05

seminar-06

seminar-04

hakda (1)

BiziňkiHyzmat

Bizde birinji derejeli gözleg işgärleri we ýokary hilli dolandyryş işgärleri bar, müşderileriň isleglerine görä dürli gün fotoelektrik ulgamlaryny we fotoelektrik modullaryny öndürip bileris, müşderilere gün energiýasy programmalary we netijeli we çalt hyzmat etmek ulgamynda doly çözgütler hödürläp bileris. , kompaniýa baş menejer bilen gönüden-göni jogapkär adam hökmünde önüm öndürýän zawodyň önümçilik liniýasyndan başlap, ulanyjynyň bu prosesi ulanýança, ähli gözegçilik we tehniki hyzmatlaryň ýerine ýetirilmegine çenli ulanyjy hyzmat ulgamyny döretdi.

BiziňkiŞahadatnamalar

CE-EMC (3)

CE-EMC (4)

CE-EMC (5)

CE-EMC

CE-LVD