AC ekologiýa taýdan arassa gün elektrik elektrik nasosy suwa çümýän çuň guýy nasosy

Gysga düşündiriş:

AC gün suw nasosy, suw nasosynyň işlemegi üçin gün energiýasyny ulanýan enjamdyr.Esasan gün paneli, gözegçilik ediji, inwertor we suw nasosyndan durýar.Gün paneli gün energiýasyny göni tok, soňra bolsa göni toky üýtgeýän toga öwürmek we ahyrynda suw nasosyny sürmek üçin gözegçilik we inwertor arkaly jogapkärdir.

AC gün suw nasosy, üýtgeýän tok (AC) energiýa çeşmesine birikdirilen gün panellerinden emele gelen elektrik energiýasy bilen işleýän suw nasosynyň bir görnüşidir.Adatça, elektrik energiýasynyň elýeterli däl ýa-da ygtybarsyz ýerlerinde suw çekmek üçin ulanylýar.


 • Material:poslamaýan polat
 • Gözegçi:MPPT Dolandyryjy
 • Naprýa: eniýe:220 / 380V
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  AC gün suw nasosy, suw nasosynyň işlemegi üçin gün energiýasyny ulanýan enjamdyr.Esasan gün paneli, gözegçilik ediji, inwertor we suw nasosyndan durýar.Gün paneli gün energiýasyny göni tok, soňra bolsa göni toky üýtgeýän toga öwürmek we ahyrynda suw nasosyny sürmek üçin gözegçilik we inwertor arkaly jogapkärdir.

  AC gün suw nasosy, üýtgeýän tok (AC) energiýa çeşmesine birikdirilen gün panellerinden emele gelen elektrik energiýasy bilen işleýän suw nasosynyň bir görnüşidir.Adatça, elektrik energiýasynyň elýeterli däl ýa-da ygtybarsyz ýerlerinde suw çekmek üçin ulanylýar.

  AC suwasty nasos

  Önümiň parametrleri

  AC nasos modeli
  Nasos güýji (hp) Suw akymy (m3 / sag) Suw kellesi (m) Çykyş (dýuým)
  Naprýa .eniýe (v)
  R95-A-16 1.5HP 3.5 120 1.25 ″ 220 / 380v
  R95-A-50 5.5HP 4.0 360 1.25 ″ 220 / 380v
  R95-VC-12 1.5HP 5.5 80 1.5 ″ 220 / 380v
  R95-BF-32 5HP 7.0 230 1.5 ″ 380v
  R95-DF-08 2HP 10 50 2.0 ″
  220 / 380V
  R95-DF-30 7.5HP 10 200 2.0 ″ 380V
  R95-MA-22 7.5HP 16 120 2.0 ″ 380v
  R95-DG-21 10HP 20 112 2.0 ″ 380V
  4SP8-40 10HP 12 250 2.0 ″ 380V
  R150-BS-03 3HP 18 45 2.5 ″ 380V
  R150-DS-16 18.5HP 25 230 2.5 ″ 380V
  R150-ES-08 15HP 38 110 3.0 ″ 380V
  6SP46-7 15HP 66 78 3.0 ″ 380V
  6SP46-18 40HP 66 200 3.0 ″
  380V
  8SP77-5 25HP 120 100 4.0 ″ 380
  8SP77-10 50HP 68 198 4.0 ″ 380V

  Önüm aýratynlygy

  1. Gün bilen işleýän: AC gün suw nasoslary, işlemek üçin gün energiýasyny ulanýarlar.Adatça gün şöhlesini elektrik toguna öwürýän gün paneli massiwine birikdirilýär.Bu täzelenip bilýän energiýa çeşmesi, nasosyň gazylyp alynýan ýangyçlara ýa-da elektrik energiýasyna bil baglamazdan işlemegine mümkinçilik berýär.

  2. Köpdürlüligi: AC gün suw nasoslary dürli ululykda we kuwwatda bar, olary köp sanly amaly üçin amatly edýär.Olary oba hojalygynda suwarmak, mallary suwarmak, ýaşaýyş jaý üpjünçiligi, howuzlary suwlandyrmak we beýleki suw sorujy zerurlyklar üçin ulanyp bolýar.

  3. Çykdajylary tygşytlamak: Gün energiýasyny ulanmak arkaly, AC gün nasoslary elektrik çykdajylaryny ep-esli azaldyp ýa-da ýok edip biler.Gün paneli ulgamyna ilkinji maýa goýumlary goýlandan soň, nasosyň işlemegi esasan erkin bolýar we netijede uzak möhletleýin tygşytlanýar.

  4. Daşky gurşaw taýdan arassa: AC gün suw nasoslary arassa energiýa öndürýär we uglerod aýak yzynyň azalmagyna goşant goşýar.Işleýiş wagtynda parnik gazlaryny ýa-da hapalaýjy maddalary çykarmaýarlar, durnuklylygy we daşky gurşawy gorap saklaýarlar.

  5. Uzakdan işlemek: AC gün suw nasoslary, elektrik infrastrukturasynyň elýeterliligi çäkli uzak ýerlerde has peýdalydyr.Gymmat we giň elektrik liniýalaryna bolan zerurlygy aradan aýyryp, toruň daşynda ýerleşdirip bolýar.

  6. Easyeňil gurnama we tehniki hyzmat: AC gün suw nasoslaryny gurmak has aňsat we minimal tehniki hyzmaty talap edýär.Gün panelleri we nasos ulgamy çalt gurlup bilner we yzygiderli tehniki hyzmat etmek adatça gün panellerini arassalamagy we nasos ulgamynyň işleýşini barlamagy öz içine alýar.

  7. Ulgam gözegçiligi we gözegçilik: Käbir AC gün suw nasos ulgamlary gözegçilik we gözegçilik aýratynlyklary bilen gelýär.Nasosyň işleýşini optimallaşdyrýan, suwuň derejesine gözegçilik edýän we ulgam maglumatlaryna uzakdan girmegi üpjün edýän datçikleri we dolandyryjylary öz içine alyp biler.

  Gün nasoslary suw nasosy

  Arza

  1. Oba hojalygyny suwarmak: AC gün suw nasoslary ekin meýdanlaryny, baglary, gök önümleri ösdürip ýetişdirmek we teplisa ekerançylygy üçin ygtybarly suw çeşmesini üpjün edýär.Ekinleriň suw isleglerini kanagatlandyryp, oba hojalygynyň hasyllylygyny we netijeliligini ýokarlandyryp bilerler.
  2. Içimlik suw üpjünçiligi: AC gün suw nasoslary uzak ýerlerde ýa-da şäher suw üpjünçilik ulgamlaryna girip bolmaýan ýerlerde ygtybarly agyz suwy bilen üpjün edilip bilner.Bu esasanam oba jemgyýetleri, dag obalary ýa-da çöl düşelgeleri ýaly ýerlerde möhümdir.
  3. Maldarçylyk we maldarçylyk: AC gün suw nasoslary maldarçylyk we maldarçylyk üçin agyz suwy bilen üpjün etmek üçin ulanylyp bilner.Mallaryň gowy suwarmagyny üpjün etmek üçin suw içýän çukurlara, iýmitlendirijilere ýa-da içgi ulgamlaryna suw guýup bilerler.
  4. Howuzlar we suw aýratynlyklary: AC gün suw nasoslary howuz aýlanyşygy, çüwdürimler we suw aýratynlyklary taslamalarynda ulanylyp bilner.Suw desgalaryna aýlanyş we kislorod üpjünçiligi berip biler, suwy süýji saklap biler we suw aýratynlyklarynyň estetikasyna goşup biler.
  5. Infrastruktura suw üpjünçiligi: AC gün suw nasoslary binalary, mekdepleri, lukmançylyk edaralaryny we köpçülik ýerlerini suw bilen üpjün etmek üçin ulanylyp bilner.Içmek, arassaçylyk we arassalamak ýaly gündelik suw zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilerler.
  6. abadanlaşdyryş: Seýilgählerde, howlularda we abadanlaşdyryşda AC gün suw nasoslary peýza .yň özüne çekijiligini we gözelligini ýokarlandyrmak üçin suw çüwdürimleri, emeli şarlawuklar we çüwdürim enjamlary üçin ulanylyp bilner.
  7. Daşky gurşawy goramak we ekologiki dikeldiş: AC gün suw nasoslary daşky gurşawy goramak we derýa batgalyk ýerlerinde suw aýlanyşygy, suwy arassalamak we batgalyk ýerleri dikeltmek ýaly daşky gurşawy goramak taslamalarynda ulanylyp bilner.Suw ekosistemalarynyň saglygyny we dowamlylygyny ýokarlandyryp bilerler.

  Suwaryş üçin gün nasosy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň