Önümler

 • Gibrid 3kw 5kw 8kw 10kw Gün energiýasy ulgamy Gün ulgamyny öýde ulanmak üçin gün generatory

  Gibrid 3kw 5kw 8kw 10kw Gün energiýasy ulgamy Gün ulgamyny öýde ulanmak üçin gün generatory

  Gün gibrid ulgamy, tora birikdirilen gün ulgamyny we gözenegiň daşyndaky gün ulgamyny birleşdirýän, elektrik toguny öndürýän ulgamdyr.Sufficienteterlik ýagtylyk bar bolsa, ulgam energiýa saklaýjy enjamlara zarýad berlende köpçülik toruna güýç berýär;ýagtylyk ýeterlik bolmasa ýa-da ýok bolsa, energiýa saklaýjy enjamlara zarýad berlende ulgam köpçülikleýin setden güýç siňdirýär.

  Gün gibrid ulgamlarymyz, gün energiýasynyň ulanylmagyny optimallaşdyrmak, netijeliligini ýokarlandyrmak we tora garaşlylygy azaltmak üçin ösen tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu diňe bir ep-esli tygşytlamak bilen çäklenmän, has ýaşyl, has durnukly gurşawa goşant goşýar.

 • Grid fermasynda Gün ulgamyny ulanyň Öýde gün energiýasy ulgamyny ulanyň

  Grid fermasynda Gün ulgamyny ulanyň Öýde gün energiýasy ulgamyny ulanyň

  Tor bilen birikdirilen gün ulgamy, gün panelleri bilen öndürilýän elektrik toguny, tora birikdirilen inwertoryň üsti bilen jemgyýetçilik toruna elektrik ulgamy bilen üpjün etmek meselesini paýlaşýan ulgamdyr.

  Tor bilen baglanyşykly gün ulgamlarymyz, gün energiýasyny bar bolan elektrik infrastrukturasyna bökdençsiz birleşdirmek üçin ýokary hilli gün panellerinden, inwertorlardan we set birikmelerinden durýar.Gün panelleri çydamly, howa çydamly we gün şöhlesini elektrik toguna öwürmekde täsirli.Inwertorlar gün panelleri tarapyndan öndürilen DC güýjüni AC güýjüne elektrik enjamlaryna we enjamlaryna öwürýän ösen tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Tor birikdirmesi bilen, islendik artykmaç gün energiýasy tora dolanyp, karz gazanyp we elektrik çykdajylaryny hasam azaldyp biler.

 • 5kw 10kw Grid Gün energiýasy ulgamy

  5kw 10kw Grid Gün energiýasy ulgamy

  Torlaýyn däl programmalar üçin ygtybarly we dowamly energiýa çözgüdi bilen üpjün etmek üçin döredilen gün energiýasy ulgamlary dürli aýratynlyklary we peýdalary hödürleýär, bu bolsa dürli ulanylyş üçin amaly saýlama bolýar.

  Gün energiýasy ulgamy özbaşdak işleýän energiýa öndüriji ulgam bolup, esasan gün panellerinden, energiýa saklaýan batareýalardan, zarýad / zarýad dolandyryjylaryndan we beýleki böleklerden durýar. gün batanda ulanmak üçin batareýa bankynda saklanýan elektrik.Bu, ulgamdan gözenekden garaşsyz işlemäge mümkinçilik berýär, bu uzak ýerler, açyk howada işlemek we gyssagly ätiýaçlyk güýji üçin iň oňat çözgüt bolýar.

 • Awtoulag ýollarynyň gün gözegçiligi çözgüdi

  Awtoulag ýollarynyň gün gözegçiligi çözgüdi

  Adaty gün gözegçilik ulgamlary gün öýjük modullaryndan, gün zarýad dolandyryjylaryndan, adapterlerden, batareýalardan we batareýa gutularyndan ybarat gün modullaryndan durýar.

 • Fotowoltaik fiksirlenen rack ulgamy

  Fotowoltaik fiksirlenen rack ulgamy

  Kesgitlenen gurnama usuly, gün fotoelektrik modullaryny yzygiderli we paralel gün fotowoltaik massiwlerini emele getirmek üçin pes giňişliklere (ýere belli bir burçda) ýerleşdirýär, şeýlelik bilen gün fotoelektrik energiýasyny öndürmek maksadyna ýetýär.Dürli düzediş usullary bar, meselem, ýerüsti düzetmek usullary üýşmek usuly (gömülmegiň göni usuly), beton blok garşy agram usuly, öňünden gömülen usul, ýer labyry usuly we ş.m. Dam örtügini berkitmek usullarynyň dürli üçek materiallary bilen dürli programmalary bar.

 • Öý üçin 400w 410w 420w Mono Gün paneli

  Öý üçin 400w 410w 420w Mono Gün paneli

  Fotowoltaik gün paneli, fotowoltaik ýa-da fotohimiki täsir arkaly ýeňil energiýany göni elektrik energiýasyna öwürýän enjamdyr.Onuň özeninde, fotowoltaik täsiri hökmünde hem belli bolan fotowoltaik täsiri sebäpli günüň ýagtylyk energiýasyny göni elektrik energiýasyna öwürýän enjam Gün öýjügidir.Gün şöhlesi gün öýjügine zarba uranda, fotonlar sorulýar we öýjügiň gurlan elektrik meýdany bilen elektrik toguny emele getirýän elektron deşik jübütleri döredilýär.

 • Maksimum netijelilik üçin doly ekran moduly 650W 660W 670W Gün panelleri

  Maksimum netijelilik üçin doly ekran moduly 650W 660W 670W Gün panelleri

  Gün fotoelektrik paneli, gün energiýasyny elektrik energiýasyna öwürmek üçin gün energiýasyny ulanýan enjam, gün paneli ýa-da fotoelektrik paneli hem diýilýär.Gün energiýasy ulgamynyň esasy böleklerinden biridir.Gün fotowoltaik panelleri, gün şöhlesini fotoelektrik effekti arkaly elektrik energiýasyna öwürýär, içerki, senagat, söwda we oba hojalygy ýaly dürli programmalara energiýa berýär.

 • 450 Watt ýarym öýjük doly gara mono fotowoltaik gün paneli

  450 Watt ýarym öýjük doly gara mono fotowoltaik gün paneli

  Fotowoltaik Gün paneli (PV), ýeňil energiýany göni elektrik toguna öwürýän enjam.Lightagtylygyň energiýasyny elektrik toguny öndürmek üçin ulanýan birnäçe gün öýjüklerinden durýar, şeýlelik bilen gün energiýasyny ulanylýan elektrik energiýasyna öwürmäge mümkinçilik berýär.
  Fotowoltaik gün panelleri fotowoltaik täsirine esaslanýar.Gün öýjükleri adatça ýarymgeçiriji materialdan (köplenç kremniden) ýasalýar we gün paneline ýagtylyk düşende fotonlar ýarymgeçirijide elektronlary tolgundyrýar.Bu tolgundyrylan elektronlar, zynjyr arkaly iberilýän we güýç ýa-da saklamak üçin ulanyp boljak elektrik toguny döredýär.

 • panel güýji gün 500w 550w monokristalino öýünde gün panelleri öýjükleri ulanylýar

  panel güýji gün 500w 550w monokristalino öýünde gün panelleri öýjükleri ulanylýar

  Gün fotowoltaik paneli, gün paneli ýa-da gün paneli gurnamasy hökmünde hem tanalýar, gün şöhlesini elektrik toguna öwürmek üçin fotoelektrik täsirini ulanýan enjam.Ol yzygiderli ýa-da parallel birleşdirilen birnäçe gün öýjüklerinden durýar.
  Gün PV paneliniň esasy bölegi gün öýjügidir.Gün öýjügi ýarymgeçiriji enjam bolup, adatça kremniý wafli birnäçe gatlakdan durýar.Gün şöhlesi gün öýjügine uranda, fotonlar ýarymgeçirijide elektronlary tolgundyrýar we elektrik toguny döredýär.Bu proses fotoelektrik effekti hökmünde bellidir.

 • Monokristally iki taraplaýyn çeýe gün paneli 335W ýarym öýjükli gün paneli

  Monokristally iki taraplaýyn çeýe gün paneli 335W ýarym öýjükli gün paneli

  Çeýe gün paneli, kremniý esasly gün panelleri bilen deňeşdirilende has çeýe we ýeňil gün energiýasy öndürýän enjamdyr, çeýe materialdan ýasalan substratyň üstünde esasy fotowoltaik element gatlagy hökmünde rezin bilen örtülen amorf kremniden ýasalan gün panelleri.Polimer ýa-da inçe filmli material ýaly substrat hökmünde çeýe, kremniý däl materialy ulanýar, bu bolsa egilmäge we tertipsiz ýüzleriň görnüşine uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär.

 • 110W 150W 220W 400W bukulýan fotowoltaik paneli

  110W 150W 220W 400W bukulýan fotowoltaik paneli

  Eplenýän fotoelektrik paneli, bukulyp we açylyp bilinýän gün paneliniň bir görnüşidir, ol bukulýan gün paneli ýa-da bukulyp bilýän gün zarýad paneli hem diýilýär.Gün panelinde çeýe materiallary we epleme mehanizmini ulanmak arkaly götermek we ulanmak aňsat, bu bolsa ähli fotoelektrik paneli zerur bolanda bukulmagy we saklanmagyny aňsatlaşdyrýar.

 • 10 kW gibrid gün inwertory DC-den AC inwertoryna

  10 kW gibrid gün inwertory DC-den AC inwertoryna

  Gibrid inwertor, gün energiýasy ulgamynda özbaşdak işläp bilýän ýa-da uly elektrik toruna birleşdirilip bilinýän, tora birikdirilen inwertoryň we gözenegiň daşyndaky inwertoryň funksiýalaryny birleşdirýän enjamdyr.Gibrid inwertorlar, iň amatly energiýa netijeliligini we öndürijiligini gazanyp, hakyky talaplara laýyklykda iş rejeleriniň arasynda çeýe üýtgedilip bilner.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5