Energiýa saklaýyş ulgamy

 • 48v 100ah Lifepo4 Powerwall batareýa diwary oturdylan batareýa

  48v 100ah Lifepo4 Powerwall batareýa diwary oturdylan batareýa

  Diwara gurlan batareýa, diwarda ulanylmaga niýetlenen energiýa saklaýan batareýanyň aýratyn görnüşidir.Bu öňdebaryjy batareýa, ulanyjylara energiýany has köp ulanmaga we tora garaşlylygy azaltmaga mümkinçilik berýän gün panellerinden energiýa saklamak üçin niýetlenendir. Bu batareýalar diňe bir senagat we gün energiýasyny saklamak üçin amatly bolman, eýsem ofislerde we kiçi kärhanalarda hem ulanylýar. üznüksiz elektrik üpjünçiligi (UPS) hökmünde.

 • 51.2V 100AH ​​200AH Toplanan batareýa Volokary woltly zarýad berilýän litiý batareýalary

  51.2V 100AH ​​200AH Toplanan batareýa Volokary woltly zarýad berilýän litiý batareýalary

  Laminirlenen batareýalar ýa-da laminirlenen batareýalar diýlip hem atlandyrylýan gaplanan batareýalar, batareýanyň gurluşynyň aýratyn bir görnüşidir. Adaty batareýalardan tapawutlylykda, gaplanan dizaýnymyz köp batareýa öýjüklerini biri-biriniň üstünde goýmaga mümkinçilik berýär, energiýa dykyzlygyny we umumy kuwwatyny ýokarlandyrýar.Bu innowasiýa çemeleşmesi, ykjam, ýeňil görnüşli faktor döredip, gaplanan öýjükleri göçme we stasionar energiýa saklamak zerurlyklary üçin ideal edýär.

 • Lityum Ion batareýa paketi kabinet Gün energiýasy saklaýyş ulgamy

  Lityum Ion batareýa paketi kabinet Gün energiýasy saklaýyş ulgamy

  Şkaf litiý batareýasy, adatça ýokary energiýa dykyzlygy we güýç dykyzlygy bolan birnäçe litiý batareýa modullaryndan ybarat energiýa saklaýjy enjamdyr.Kabinet litiý batareýalary energiýa saklanyşynda, elektrik ulaglarynda, täzelenip bilýän energiýa we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • Gorag görnüşli görnüşli ammar batareýasy 48v 50ah litiý batareýasy

  Gorag görnüşli görnüşli ammar batareýasy 48v 50ah litiý batareýasy

  Tagta oturdylan litiý batareýasy, litiý batareýalaryny ýokary netijelilik, ygtybarlylyk we göwrümlilik bilen adaty rafda birleşdirýän energiýa saklaýyş ulgamynyň bir görnüşidir.

  Bu ösen batareýa ulgamy, täzelenip bilýän energiýa integrasiýasyndan başlap, möhüm ulgamlar üçin ätiýaçlyk güýjüne çenli köp sanly programmada netijeli, ygtybarly güýç saklamaga bolan zerurlygy kanagatlandyrmak üçin döredildi.Energyokary energiýa dykyzlygy, ösen gözegçilik we gözegçilik mümkinçilikleri, gurmak we tehniki hyzmat etmek aňsatlygy bilen, täzelenip bilýän energiýa integrasiýasyndan başlap, möhüm infrastruktura üçin ätiýaçlyk güýjüne çenli amaly goşundylar üçin iň amatly saýlawdyr.

 • Lityum Ion Gün energiýasyny saklaýan batareýa konteýner çözgütleri

  Lityum Ion Gün energiýasyny saklaýan batareýa konteýner çözgütleri

  Konteýner energiýa saklaýyş, energiýa saklaýyş programmalary üçin konteýnerleri ulanýan innowasion energiýa saklaýyş çözgüdi.Konteýnerleriň gurluşyny we göterijiligini soňraky ulanmak üçin elektrik energiýasyny saklamak üçin ulanýar.Konteýner energiýa saklaýyş ulgamlary ösen batareýany saklamak tehnologiýasyny we akylly dolandyryş ulgamlaryny birleşdirýär we energiýany tygşytly saklamak, çeýeligi we täzelenip bilýän energiýa integrasiýasy bilen häsiýetlendirilýär.

 • Fotowoltaik modul Gün paneli bilen AGM batareýasynyň energiýa saklaýyş batareýasy

  Fotowoltaik modul Gün paneli bilen AGM batareýasynyň energiýa saklaýyş batareýasy

  Batareýa täze AGM tehnologiýasyny, ýokary arassalyk materiallaryny we birnäçe patentlenen tehnologiýalary kabul edýär, bu bolsa uzak ýüzmek we aýlaw ömri, ýokary energiýa gatnaşygy, öz-özüni peseltmek tizligi we ýokary we pes temperaturalara gaty gowy garşylyk görkezýär.

 • Gaýtadan zarýad berilýän möhürlenen jel batareýasy 12V 200ah Gün energiýasyny saklaýan batareýa

  Gaýtadan zarýad berilýän möhürlenen jel batareýasy 12V 200ah Gün energiýasyny saklaýan batareýa

  Gel batareýasy möhürlenen klapan bilen dolandyrylýan gurşun-kislota batareýasynyň bir görnüşidir (VRLA).Onuň elektrolitleri kükürt kislotasynyň we “kakadylan” kremniniň jeliniň garyndysyndan ýasalan pes akýan jele meňzeş madda.Batareýanyň bu görnüşi oňat öndürijilik durnuklylygy we syzmaga garşy häsiýetleri bar, şonuň üçin üznüksiz elektrik üpjünçiliginde (gün energiýasy), gün energiýasy, ýel elektrik stansiýalary we beýleki ýagdaýlarda giňden ulanylýar.

 • Gün batareýasynyň lomaý 12V fotowoltaik energiýa ammary

  Gün batareýasynyň lomaý 12V fotowoltaik energiýa ammary

  Specialöriteleşdirilen gün batareýasy, dürli amaly meýdanlara görä saklaýyş batareýasynyň bir görnüşidir.Adaty ammar batareýalary esasynda kämilleşdirilýär, batareýany pes temperatura, has ýokary howpsuzlyk, has gowy durnuklylyk we uzak ömri çydamly etmek üçin asyl tehnologiýa SiO2 goşýar.Şeýlelik bilen, erbet howa şertlerinde ulanmak üçin amatly, gün ýörite batareýalaryny ulanmagy has maksatly edýär.

 • 12V ýokary temperatura zarýad berilýän / saklanylýan / senagat / UPS batareýa Öň terminaly çuň sikl gün batareýasy

  12V ýokary temperatura zarýad berilýän / saklanylýan / senagat / UPS batareýa Öň terminaly çuň sikl gün batareýasy

  Öňki terminal batareýasy, batareýanyň dizaýnynyň, batareýanyň gurulmagyny, hyzmat edilmegini we gözegçiligini aňsatlaşdyrýan batareýanyň öň tarapynda ýerleşýän polo positiveitel we otrisatel terminallary bilen häsiýetlendirilendigini aňladýar.Mundan başga-da, “Front Terminal Batareýa” -nyň dizaýny, batareýanyň howpsuzlygyny we estetiki görnüşini hem göz öňünde tutýar.

 • 2V 800Ah tok saklaýjy Opzs Gün ulgamy üçin suw basan turba gurşun kislotasy batareýasy

  2V 800Ah tok saklaýjy Opzs Gün ulgamy üçin suw basan turba gurşun kislotasy batareýasy

  Kolloid gurşun-kislota batareýalary diýlip hem bilinýän OPZ batareýalary, gurşun-kislotaly batareýanyň aýratyn görnüşidir.Elektrolit kükürt kislotasynyň we kremniniň jeliniň garyndysyndan ýasalan kolloiddir, bu syzdyrma ähtimallygyny peseldýär we has ýokary howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün edýär. “OPzS” gysgaldylyşy “Ortsfest” (stasionar), “PanZerplatte” (tank plastinka); ) we “Geşlossen” (möhürlenen).OPZ batareýalary, adatça, gün energiýasyny saklaýyş ulgamlary, ýel energiýasy öndürýän ulgamlar, UPS üznüksiz elektrik üpjünçiligi ulgamlary we ş.m. ýaly ýokary ygtybarlylygy we uzak ömri talap edýän amaly ssenariýalarda ulanylýar.

 • OPzV gaty gurşun batareýalary

  OPzV gaty gurşun batareýalary

  OPzV gaty döwlet gurşun batareýalary, tüsselenen kremniniň nanogelini elektrolit materialy we anod üçin turba gurluşy hökmünde ulanýar.Howpsuz energiýa saklamak we 10 minutdan 120 sagada çenli amaly ssenariýa ätiýaçlyk wagty üçin amatly.
  OPzV gaty gurşunly batareýalar, uly temperatura tapawudy, durnuksyz elektrik torlary ýa-da uzak möhletli elektrik ýetmezçiligi bolan şertlerde täzelenip bilýän energiýa saklaýyş ulgamlary üçin amatlydyr. ýa-da polkalar, hatda ofis enjamlarynyň gapdalynda.Bu giňişlik ulanylyşyny gowulandyrýar we gurmak we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldýar.

 • Göçme ykjam elektrik üpjünçiligi 1000 / 1500w

  Göçme ykjam elektrik üpjünçiligi 1000 / 1500w

  Önüm göçme energiýa saklaýyş kuwwatynyň dürli funksional usullaryny birleşdirýär, gurlan täsirli kuwwatly 32140 litiý demir fosfat öýjügi, ygtybarly batareýa BMS dolandyryş ulgamy, netijeli energiýa öwrüliş zynjyry içerde ýa-da awtoulagda ýerleşdirilip bilner. öý, ofis, açyk howada gyssagly ätiýaçlyk elektrik üpjünçiligi hökmünde ulanylyp bilner.

12Indiki>>> Sahypa 1/2