DC çotgasyz MPPT gözegçilik ediji elektrik çuň guýy çukury suwa çümýän gün suw nasosy

Gysga düşündiriş:

DC gün suw nasosy, gün panellerinden emele gelen göni tok (DC) elektrik energiýasy bilen işleýän suw nasosynyň bir görnüşidir.DC gün suw nasosy, gün energiýasy bilen gönüden-göni hereket edýän suw nasos enjamlarynyň bir görnüşidir, esasan üç bölekden durýar: gün paneli, gözegçilik ediji we suw nasosy.Gün paneli gün energiýasyny DC elektrik energiýasyna öwürýär we soňra nasosy pes ýerden beýik ýere nasoslamak maksadyna ýetmek üçin nasos dolandyryjy arkaly işleýär.Adatça, elektrik toguna elýeterliligiň çäkli ýa-da ygtybarsyz ýerlerinde ulanylýar.


 • Gözegçi:MPPT Dolandyryjy
 • Nasosdan goramak synpy:IP68
 • Material:poslamaýan polat
 • Arza:Içimlik suwy bejermek, Maşgala öýleri
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  DC gün suw nasosy, gün panellerinden emele gelen göni tok (DC) elektrik energiýasy bilen işleýän suw nasosynyň bir görnüşidir.DC gün suw nasosy, gün energiýasy bilen gönüden-göni hereket edýän suw nasos enjamlarynyň bir görnüşidir, esasan üç bölekden durýar: gün paneli, gözegçilik ediji we suw nasosy.Gün paneli gün energiýasyny DC elektrik energiýasyna öwürýär we soňra nasosy pes ýerden beýik ýere nasoslamak maksadyna ýetmek üçin nasos dolandyryjy arkaly işleýär.Adatça, elektrik toguna elýeterliligiň çäkli ýa-da ygtybarsyz ýerlerinde ulanylýar.

  Işleýän suwasty nasos

  Önümiň parametrleri

  DC nasos modeli
  Nasos güýji (watt) Suw akymy (m3 / sag) Suw kellesi (m) Çykyş (dýuým) Agramy (kg)
  3JTS (T) 1.0 / 30-D24 / 80 80w 1.0 30 0,75 ″ 7
  3JTS (T) 1.5 / 80-D24 / 210 210w 1.5 80 0,75 ″ 7.5
  3JTS (T) 2.3 / 80-D48 / 750 750w 2.3 80 0,75 ″ 9
  4JTS3.0 / 60-D36 / 500 500w 3 60 1.0 ″ 10
  4JTS3.8 / 95-D72 / 1000 1000w 3.8 95 1.0 ″ 13.5
  4JTS4.2 / 110-D72 / 1300 1300w 4.2 110 1.0 ″ 14
  3JTSC6.5 / 80-D72 / 1000 1000w 6.5 80 1.25 ″ 14.5
  3JTSC7.0 / 140-D192 / 1800 1800w 7.0 140 1.25 ″ 17.5
  3JTSC7.0 / 180-D216 / 2200 2200w 7.0 180 1.25 ″ 15.5
  4JTSC15 / 70-D72 / 1300 1300w 15 70 2.0 ″ 14
  4JTSC22 / 90-D216 / 3000 3000w 22 90 2.0 ″ 14
  4JTSC25 / 125-D380 / 5500 5500w 25 125 2.0 ″ 16.5
  6JTSC35 / 45-D216 / 2200 2200w 35 45 3.0 ″ 16
  6JTSC33 / 101-D380 / 7500 7500w 33 101 3.0 ″ 22.5
  6JTSC68 / 44-D380 / 5500 5500w 68 44 4.0 ″ 23.5
  6JTSC68 / 58-D380 / 7500 7500w 68 58 4.0 ″ 25

  Önüm aýratynlygy

  1.Off-grid suw üpjünçiligi: DC gün suw nasoslary uzakdaky obalar, fermalar we oba jemgyýetleri ýaly setden daşarda suw üpjünçiligi üçin amatlydyr.Guýulardan, köllerden ýa-da beýleki suw çeşmelerinden suw alyp, suwaryş, mallary suwarmak we öý hojalygy ýaly dürli maksatlar üçin üpjün edip bilerler.

  2. Gün bilen işleýän: DC gün suw nasoslary gün energiýasy bilen işleýär.Gün şöhlesini DC elektrik energiýasyna öwürýän gün panellerine birikdirilip, olary durnukly we täzelenip bilýän energiýa çözgüdi edýär.Gün şöhlesiniň ýeterlik bolmagy bilen gün panelleri nasosy işletmek üçin elektrik öndürýär.

  3. Köpdürlüligi: DC gün suw nasoslary dürli ululykda we kuwwatda bar, bu dürli suw nasos talaplaryna mümkinçilik berýär.Olary kiçi göwrümli bag suwaryşy, oba hojalygyny suwarmak, suw aýratynlyklary we beýleki suw sorujy zerurlyklar üçin ulanyp bolýar.

  4. Çykdajylary tygşytlamak: DC gün suw nasoslary, elektrik energiýasyna ýa-da ýangyja bolan zerurlygy azaltmak ýa-da aradan aýyrmak arkaly çykdajylary tygşytlamagy teklip edýär.Gurlandan soň, mugt gün energiýasy bilen işleýärler, iş çykdajylaryny azaldýarlar we uzak möhletleýin tygşytlamalary üpjün edýärler.

  5. Easyeňil gurnama we tehniki hyzmat: DC gün suw nasoslaryny gurmak aňsat we minimal tehniki hyzmaty talap edýär.Gurluşy has ýönekeýleşdirip, has arzan edip, giň sim ýa-da infrastruktura talap etmeýär.Gündelik hyzmat etmek ulgamyň işleýşine gözegçilik etmegi we gün panellerini arassa saklamagy öz içine alýar.

  6. Daşky gurşaw taýdan arassa: DC gün suw nasoslary arassa we täzelenip bilýän gün energiýasyny ulanmak arkaly daşky gurşawyň durnuklylygyna goşant goşýar.Parnik gazlarynyň zyňyndylaryny goýbermeýärler ýa-da howanyň hapalanmagyna goşant goşýarlar, has ýaşyl we has durnukly suw sorujy çözgüdi öňe sürýärler.

  7. Batareýanyň ätiýaçlyk nusgalary: Käbir DC gün suw nasos ulgamlary ätiýaçlyk batareýany saklamagy öz içine alýar.Bu nasosyň gün şöhlesiniň pes wagtynda ýa-da gije işlemegine mümkinçilik berýär, üznüksiz suw üpjünçiligini üpjün edýär.

  Suwaryş nasosy

  Arza

  1. Oba hojalygyny suwarmak: DC gün suw nasoslary ekinleri zerur suw bilen üpjün etmek üçin oba hojalygyny suwarmak üçin ulanylyp bilner.Guýulardan, derýalardan ýa-da suw howdanlaryndan suw sorup, ekinleriň suwaryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin suwaryş ulgamy arkaly ekin meýdanlaryna eltip bilerler.

  2. Maldarçylyk we maldarçylyk: DC gün suw nasoslary maldarçylyk we maldarçylyk üçin agyz suwy bilen üpjün edip biler.Suw çeşmesinden suw sorup, mallaryň içmäge ýeterlik suwunyň bardygyny üpjün etmek üçin suw içýän çukurlara, iýmitlendirijilere ýa-da içgi ulgamlaryna eltip bilerler.

  3. Içerki suw üpjünçiligi: DC gün suw nasoslary uzakdaky ýa-da ygtybarly suw üpjünçiligi ulgamy bolmadyk öý hojalygyny agyz suwy bilen üpjün etmek üçin ulanylyp bilner.Guýudan ýa-da suw çeşmesinden suw sorup, hojalygyň gündelik suw isleglerini kanagatlandyrmak üçin bakda saklap bilerler.

  4. abadanlaşdyryş we suw çüwdürimleri: DC gün suw nasoslary çüwdürimler, emeli şarlawuklar we landşaftlarda, seýilgählerde we howlularda suw aýratynlyklary taslamalarynda ulanylyp bilner.Gözelligi we özüne çekijiligi goşup, peýzaapeslar üçin suw aýlanyşyny we çüwdürim effektlerini üpjün edýär.

  5. Suw aýlanyşygy we howuzyň süzülmesi: DC gün suw nasoslary suw aýlanyşynda we howuzyň süzgüç ulgamlarynda ulanylyp bilner.Howuzlary arassa we suwuň hilini ýokary derejede saklaýarlar, suwuň durgunlygy we suwotularyň köpelmegi ýaly meseleleriň öňüni alýarlar.

  6. Betbagtçylyklara garşy göreş we ynsanperwer kömegi: DC gün suw nasoslary tebigy betbagtçylyklar ýa-da adatdan daşary ýagdaýlar wagtynda agyz suwy bilen üpjün edip biler.Betbagtçylykdan ejir çeken sebitlere ýa-da bosgun lagerlerine gyssagly suw üpjünçiligi üçin tiz ýerleşdirilip bilner.

  7. Çöl düşelgeleri we açyk meýdançalar: DC gün suw nasoslary çöl düşelgelerinde, açyk howada we açyk ýerlerde suw üpjünçiligi üçin ulanylyp bilner.Dynç alýanlara we açyk höwesjeňlere arassa agyz suwy bilen üpjün etmek üçin derýalardan, köllerden ýa-da guýulardan suw sorup bilerler.

  Çuň guýy üçin gün nasosy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň