Gün sistemasy

 • Gibrid 3kw 5kw 8kw 10kw Gün energiýasy ulgamy Gün ulgamyny öýde ulanmak üçin gün generatory

  Gibrid 3kw 5kw 8kw 10kw Gün energiýasy ulgamy Gün ulgamyny öýde ulanmak üçin gün generatory

  Gün gibrid ulgamy, tora birikdirilen gün ulgamyny we gözenegiň daşyndaky gün ulgamyny birleşdirýän, elektrik toguny öndürýän ulgamdyr.Sufficienteterlik ýagtylyk bar bolsa, ulgam energiýa saklaýjy enjamlara zarýad berlende köpçülik toruna güýç berýär;ýagtylyk ýeterlik bolmasa ýa-da ýok bolsa, energiýa saklaýjy enjamlara zarýad berlende ulgam köpçülikleýin setden güýç siňdirýär.

  Gün gibrid ulgamlarymyz, gün energiýasynyň ulanylmagyny optimallaşdyrmak, netijeliligini ýokarlandyrmak we tora garaşlylygy azaltmak üçin ösen tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu diňe bir ep-esli tygşytlamak bilen çäklenmän, has ýaşyl, has durnukly gurşawa goşant goşýar.

 • Grid fermasynda Gün ulgamyny ulanyň Öýde gün energiýasy ulgamyny ulanyň

  Grid fermasynda Gün ulgamyny ulanyň Öýde gün energiýasy ulgamyny ulanyň

  Tor bilen birikdirilen gün ulgamy, gün panelleri bilen öndürilýän elektrik toguny, tora birikdirilen inwertoryň üsti bilen jemgyýetçilik toruna elektrik ulgamy bilen üpjün etmek meselesini paýlaşýan ulgamdyr.

  Tor bilen baglanyşykly gün ulgamlarymyz, gün energiýasyny bar bolan elektrik infrastrukturasyna bökdençsiz birleşdirmek üçin ýokary hilli gün panellerinden, inwertorlardan we set birikmelerinden durýar.Gün panelleri çydamly, howa çydamly we gün şöhlesini elektrik toguna öwürmekde täsirli.Inwertorlar gün panelleri tarapyndan öndürilen DC güýjüni AC güýjüne elektrik enjamlaryna we enjamlaryna öwürýän ösen tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Tor birikdirmesi bilen, islendik artykmaç gün energiýasy tora dolanyp, karz gazanyp we elektrik çykdajylaryny hasam azaldyp biler.

 • 5kw 10kw Grid Gün energiýasy ulgamy

  5kw 10kw Grid Gün energiýasy ulgamy

  Torlaýyn däl programmalar üçin ygtybarly we dowamly energiýa çözgüdi bilen üpjün etmek üçin döredilen gün energiýasy ulgamlary dürli aýratynlyklary we peýdalary hödürleýär, bu bolsa dürli ulanylyş üçin amaly saýlama bolýar.

  Gün energiýasy ulgamy özbaşdak işleýän energiýa öndüriji ulgam bolup, esasan gün panellerinden, energiýa saklaýan batareýalardan, zarýad / zarýad dolandyryjylaryndan we beýleki böleklerden durýar. gün batanda ulanmak üçin batareýa bankynda saklanýan elektrik.Bu, ulgamdan gözenekden garaşsyz işlemäge mümkinçilik berýär, bu uzak ýerler, açyk howada işlemek we gyssagly ätiýaçlyk güýji üçin iň oňat çözgüt bolýar.

 • Awtoulag ýollarynyň gün gözegçiligi çözgüdi

  Awtoulag ýollarynyň gün gözegçiligi çözgüdi

  Adaty gün gözegçilik ulgamlary gün öýjük modullaryndan, gün zarýad dolandyryjylaryndan, adapterlerden, batareýalardan we batareýa gutularyndan ybarat gün modullaryndan durýar.

 • Fotowoltaik fiksirlenen rack ulgamy

  Fotowoltaik fiksirlenen rack ulgamy

  Kesgitlenen gurnama usuly, gün fotoelektrik modullaryny yzygiderli we paralel gün fotowoltaik massiwlerini emele getirmek üçin pes giňişliklere (ýere belli bir burçda) ýerleşdirýär, şeýlelik bilen gün fotoelektrik energiýasyny öndürmek maksadyna ýetýär.Dürli düzediş usullary bar, meselem, ýerüsti düzetmek usullary üýşmek usuly (gömülmegiň göni usuly), beton blok garşy agram usuly, öňünden gömülen usul, ýer labyry usuly we ş.m. Dam örtügini berkitmek usullarynyň dürli üçek materiallary bilen dürli programmalary bar.

 • Fermer zawody üçin setde 80KW ~ 180KW Gün energiýasy ulgamy

  Fermer zawody üçin setde 80KW ~ 180KW Gün energiýasy ulgamy

  Torda, gözenekli, peýdaly-interaktiw, gözenekli aralyk we gözenegiň iýmitlenmegi, şol bir düşünjäni beýan etmek üçin ulanylýan adalgalar - peýdaly elektrik toruna birikdirilen gün ulgamy.

  Grid ulgamlary, peýdaly elektrik seti elýeterli bolanda güýç öndürýän gün PV ulgamlarydyr.Işlemek üçin tora birikmeli.

 • 10KW 15KW 20KW 25KW 30KW Lityum Ion batareýasy bilen 20KWH gibrid gün saklaýyş ulgamy

  10KW 15KW 20KW 25KW 30KW Lityum Ion batareýasy bilen 20KWH gibrid gün saklaýyş ulgamy

  Adaty gün energiýasy ulgamlary bilen deňeşdirilende, energiýa saklaýan gün energiýasy ulgamy, zarýad berilýän ammar batareýalaryny gijelerine ýa-da elektrik energiýasynyň bahasynyň iň ýokary döwründe birikdirip biler.

  Saklaýyş Gün ulgamynyň naprýa .eniýesi EUB we Amerikanyň standartlaryna eýerýär.

  Goşmaça güýç şäher toruna satylyp bilner, ýerli şäher guşagy hem müşderiler zerur bolsa batareýalara zarýad berip biler.

 • 40KW ~ 80KW litiý batareýa energiýa ammary bilen öçürilen gün energiýasy ulgamy

  40KW ~ 80KW litiý batareýa energiýa ammary bilen öçürilen gün energiýasy ulgamy

  Toruň daşyndaky fotoelektrik energiýasy ulgamy, set birikmesi ýa-da elektrik durnuksyzlygy bolmadyk sebitler üçin amatlydyr.Gün moduly, saklaýjy batareýa, kontroller, inwertor, gurnama ýaýlary we ş.m.

  Öçürilen gün energiýasy ulgamynda ätiýaçlyk hökmünde zarýad berilýän batareýalar hem bar.