Gün oturgyjy

  • Täze köçe mebel parky Jübi telefony Gün bagynyň daşky oturgyçlaryna zarýad berýär

    Täze köçe mebel parky Jübi telefony Gün bagynyň daşky oturgyçlaryna zarýad berýär

    Gün köp funksiýaly oturgyç, gün tehnologiýasyny ulanýan we esasy oturgyçdan başga-da beýleki aýratynlyklara we funksiýalara eýe bolan oturgyç enjamydyr.Gün paneli we birinde zarýad berilýän oturgyç.Adatça gün energiýasyny dürli gurlan aýratynlyklary ýa-da esbaplary işletmek üçin ulanýar.Daşky gurşawy goramak bilen tehnologiýanyň ajaýyp utgaşmasy düşünjesi bilen döredilip, bu diňe bir adamlaryň rahatlyk gözlegini kanagatlandyrman, eýsem daşky gurşawyň goralmagyna hem düşünýär.