Gün paneli

 • Öý üçin 400w 410w 420w Mono Gün paneli

  Öý üçin 400w 410w 420w Mono Gün paneli

  Fotowoltaik gün paneli, fotowoltaik ýa-da fotohimiki täsir arkaly ýeňil energiýany göni elektrik energiýasyna öwürýän enjamdyr.Onuň özeninde, fotowoltaik täsiri hökmünde hem belli bolan fotowoltaik täsiri sebäpli günüň ýagtylyk energiýasyny göni elektrik energiýasyna öwürýän enjam Gün öýjügidir.Gün şöhlesi gün öýjügine zarba uranda, fotonlar sorulýar we öýjügiň gurlan elektrik meýdany bilen elektrik toguny emele getirýän elektron deşik jübütleri döredilýär.

 • Maksimum netijelilik üçin doly ekran moduly 650W 660W 670W Gün panelleri

  Maksimum netijelilik üçin doly ekran moduly 650W 660W 670W Gün panelleri

  Gün fotoelektrik paneli, gün energiýasyny elektrik energiýasyna öwürmek üçin gün energiýasyny ulanýan enjam, gün paneli ýa-da fotoelektrik paneli hem diýilýär.Gün energiýasy ulgamynyň esasy böleklerinden biridir.Gün fotowoltaik panelleri, gün şöhlesini fotoelektrik effekti arkaly elektrik energiýasyna öwürýär, içerki, senagat, söwda we oba hojalygy ýaly dürli programmalara energiýa berýär.

 • 450 Watt ýarym öýjük doly gara mono fotowoltaik gün paneli

  450 Watt ýarym öýjük doly gara mono fotowoltaik gün paneli

  Fotowoltaik Gün paneli (PV), ýeňil energiýany göni elektrik toguna öwürýän enjam.Lightagtylygyň energiýasyny elektrik toguny öndürmek üçin ulanýan birnäçe gün öýjüklerinden durýar, şeýlelik bilen gün energiýasyny ulanylýan elektrik energiýasyna öwürmäge mümkinçilik berýär.
  Fotowoltaik gün panelleri fotowoltaik täsirine esaslanýar.Gün öýjükleri adatça ýarymgeçiriji materialdan (köplenç kremniden) ýasalýar we gün paneline ýagtylyk düşende fotonlar ýarymgeçirijide elektronlary tolgundyrýar.Bu tolgundyrylan elektronlar, zynjyr arkaly iberilýän we güýç ýa-da saklamak üçin ulanyp boljak elektrik toguny döredýär.

 • panel güýji gün 500w 550w monokristalino öýünde gün panelleri öýjükleri ulanylýar

  panel güýji gün 500w 550w monokristalino öýünde gün panelleri öýjükleri ulanylýar

  Gün fotowoltaik paneli, gün paneli ýa-da gün paneli gurnamasy hökmünde hem tanalýar, gün şöhlesini elektrik toguna öwürmek üçin fotoelektrik täsirini ulanýan enjam.Ol yzygiderli ýa-da parallel birleşdirilen birnäçe gün öýjüklerinden durýar.
  Gün PV paneliniň esasy bölegi gün öýjügidir.Gün öýjügi ýarymgeçiriji enjam bolup, adatça kremniý wafli birnäçe gatlakdan durýar.Gün şöhlesi gün öýjügine uranda, fotonlar ýarymgeçirijide elektronlary tolgundyrýar we elektrik toguny döredýär.Bu proses fotoelektrik effekti hökmünde bellidir.

 • Monokristally iki taraplaýyn çeýe gün paneli 335W ýarym öýjükli gün paneli

  Monokristally iki taraplaýyn çeýe gün paneli 335W ýarym öýjükli gün paneli

  Çeýe gün paneli, kremniý esasly gün panelleri bilen deňeşdirilende has çeýe we ýeňil gün energiýasy öndürýän enjamdyr, çeýe materialdan ýasalan substratyň üstünde esasy fotowoltaik element gatlagy hökmünde rezin bilen örtülen amorf kremniden ýasalan gün panelleri.Polimer ýa-da inçe filmli material ýaly substrat hökmünde çeýe, kremniý däl materialy ulanýar, bu bolsa egilmäge we tertipsiz ýüzleriň görnüşine uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär.

 • 110W 150W 220W 400W bukulýan fotowoltaik paneli

  110W 150W 220W 400W bukulýan fotowoltaik paneli

  Eplenýän fotoelektrik paneli, bukulyp we açylyp bilinýän gün paneliniň bir görnüşidir, ol bukulýan gün paneli ýa-da bukulyp bilýän gün zarýad paneli hem diýilýär.Gün panelinde çeýe materiallary we epleme mehanizmini ulanmak arkaly götermek we ulanmak aňsat, bu bolsa ähli fotoelektrik paneli zerur bolanda bukulmagy we saklanmagyny aňsatlaşdyrýar.

 • 380W 390W 400W Öý energiýasy Gün paneli

  380W 390W 400W Öý energiýasy Gün paneli

  Fotowoltaik paneli diýlip hem atlandyrylýan Gün fotoelektrik paneli, günüň fotonik energiýasyny elektrik energiýasyna öwürmek üçin ulanýan enjamdyr.Bu öwrülişik, gün şöhlesiniň ýarymgeçiriji materialy urup, elektronlaryň atomlardan ýa-da molekulalardan gaçmagyna sebäp bolup, elektrik toguny döredip, fotoelektrik täsiri arkaly amala aşyrylýar.Köplenç kremniý, fotoelektrik panelleri ýaly ýarymgeçiriji materiallardan ýasalan çydamly, ekologiýa taýdan arassa we dürli howa şertlerinde netijeli işleýär.

 • Risen monokristally perc gün paneli 385W - 405W gün paneli 390 W 395W 400Watt doly gara modul

  Risen monokristally perc gün paneli 385W - 405W gün paneli 390 W 395W 400Watt doly gara modul

  Monokristally kremniniň gün energiýasy, monokristally kremniniň gün panelleri diýlip hem atlandyrylýar, dürli massiwlerde ýerleşdirilen monokristally kremniniň gün öýjüklerinden düzülen modul.

  Gün energiýasy bilen üpjün etmekde, transportda, aragatnaşykda, nebitde, ummanda, meteorologiýada, öý lampasynyň elektrik üpjünçiliginde, fotoelektrik stansiýasynda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.