SOLAR FOTOWOLTAIK PANELLERINI THE ÜPJÜNÇILIKLERI WE ZY? ANLARY N? MELIK?

sdf_20230331173524
Gün fotoelektrik energiýasynyň öndürilmeginiň artykmaçlyklary 
1. Energiýa garaşsyzlygy
Energiýa saklaýan gün ulgamyna eýe bolsaňyz, gyssagly ýagdaýda elektrik öndürmegi dowam etdirip bilersiňiz.Ygtybarly elektrik seti bolan sebitde ýaşaýan bolsaňyz ýa-da taýfun ýaly agyr howa howpy bilen hemişe howp abanýan bolsaňyz, bu energiýa saklaýyş ulgamy gaty zerurdyr.
2. Elektrik töleglerini tygşytlaň
Gün fotoelektrik panelleri, elektrik energiýasy öndürmek üçin gün energiýasynyň çeşmelerinden netijeli peýdalanyp biler, bu bolsa öýde ulanylanda köp elektrik tölegini tygşytlap biler.
3. Durnuklylyk
Nebit we tebigy gaz durnuksyz energiýa çeşmesidir, sebäbi olary bu serişdeleri sarp edişimiz bilen bir wagtda ulanýarys.Emma gün energiýasy, tersine, durnuklydyr, sebäbi gün şöhlesi hemişe doldurylýar we eartheri her gün ýagtylandyrýar.Geljekki nesiller üçin planetanyň tebigy baýlyklaryny ýok ederis öýdüp, gün energiýasyny ulanyp bileris.
4. Bejerişiň pes bahasy
Gün fotoelektrik panellerinde çylşyrymly elektrik komponentleri ýok, şonuň üçin seýrek işlemeýär ýa-da optimal işlemegi üçin hemişe tehniki hyzmat etmegi talap edýär.
Gün panelleriniň ömri 25 ýyl, ýöne köp panel ondan has uzak dowam eder, şonuň üçin gün PV panellerini abatlamak ýa-da çalyşmak seýrek bolar.
asdasd_20230331173642
Gün fotoelektrik energiýasynyň öndürilmeginiň kemçilikleri
1. Öwrülişiň pesligi
Fotowoltaik energiýa öndürmegiň iň esasy bölümi gün öýjük modulydyr.Fotowoltaik energiýa öndürmegiň öwrüliş netijeliligi, ýeňil energiýanyň elektrik energiýasyna öwrülmegine degişlidir.Häzirki wagtda kristal kremniniň fotoelektrik öýjükleriniň öwrüliş netijeliligi 13% -den 17% -e çenli, amorf kremniniň fotoelektrik öýjükleriniň öndürijiligi bary-ýogy 5% -den 8% -e çenli.Fotoelektrik öwrülişiniň netijeliligi gaty pes bolansoň, fotoelektrik energiýasynyň öndürilişiniň dykyzlygy pes we ýokary kuwwatly elektrik öndürmek ulgamyny döretmek kyn.Şonuň üçin gün öýjükleriniň pes öwrüliş netijeliligi fotoelektrik energiýasynyň öndürilmeginiň giň gerim almagyna päsgel berýän päsgelçilikdir.
2. Aralyk iş
Eartheriň ýüzünde fotoelektrik energiýasy öndürýän ulgamlar diňe gündiz elektrik öndürip bilýär we gijelerine elektrik öndürip bilmeýär.Kosmosda gije bilen gündiziň arasynda tapawut bolmasa, gün öýjükleri adamlaryň elektrik zerurlyklaryna laýyk gelmeýän üznüksiz elektrik öndürip biler.
3. Howa we daşky gurşaw faktorlaryna uly täsir edýär
Gün fotoelektrik energiýasyny öndürmegiň energiýasy gün şöhlesinden gönüden-göni gelýär we ýer ýüzündäki gün şöhlesi howanyň täsirine täsir edýär.Rainagyşly we garly günlerde, bulutly günlerde, dumanly günlerde we hatda bulut gatlaklarynda uzak möhletleýin üýtgeşmeler ulgamyň elektrik öndüriş ýagdaýyna çynlakaý täsir eder.
asdasdasd_20230331173657

Iş wagty: Mart-31-2023