SOLAR FOTOWOLTAIKASYNDA KÖP GÖRNÜŞ Ssenarileri bar, Karbon neýtrallygyna kömek etmek üçin iň oňat strategiýa!

Geljekde nol uglerodly şäher bolan fotowoltaikleriň dürli amaly ssenarilerini hödürläliň, bu fotoelektrik tehnologiýalaryny hemme ýerde görüp bilersiňiz, hatda binalarda hem ulanyp bilersiňiz.

1. Fotowoltaik integral daşky diwar gurmak
BIPV modullaryny binalara birleşdirmek dürli usullar arkaly amala aşyrylyp bilner we dürli çözgütlere sebäp bolup biler.
Binanyň fasady myhmanlara binanyň ilkinji görnüşini hödürleýär.Arhitektorlar we dizaýnerler binanyň ideýasyny we müşderiniň isleglerini şekil we reňk dili arkaly habarlaşmak üçin köplenç ulanylýan serişdedir.Çylşyrymly ekologiki keşbi alyp bolýar we gurluşyk konwertiniň bezegi we fotoelektrik enjamlary, geljekki önümçilik kuwwaty üçin möhüm strategiýa bolan ep-esli meýdany we ýokary energiýa öndürmegi bilen birleşdirilýär.
asdasd_20230331175711
2. Dam örtüginiň fotoelektrik integrasiýasy
BIPV modullary üçek, fasad we aýna ýüzler ýaly gurluşyk konwertiniň bir bölegini emele getirip biler.
Fotowoltaik üçeklerde ekologiýa ýaşaýyş we netijelilik bilen utgaşýar, netijede olarda ýaşaýan adamlar hakda alada edýän ekologiýa taýdan arassa binalar bolýar.
asdasd_20230331175722
3. Dam örtügi
BIPV çözgüdi, islendik binada, ajaýyp giňişlikde we daşky gurşawda ajaýyp wizual effektleri gazanmaga mümkinçilik berer.
BIPV ulgamynyň asmanda ulanylmagy hem özboluşly we ajaýyp duýgy berýär.
Düşünjeli üçek hökmünde ýylylyk, gün, ýalpyldawuk we howany goramak, şeýle hem tebigy ýagtylygy saýlap ulanmagy üpjün edýär.
sdfsd_20230331175736

4. Balkon garawuly
Fotowoltaik balkonlar kwartiranyň ýa-da binanyň köp ýüzüne gün şöhlesiniň düşmegine mümkinçilik berýär, şeýle hem daşky görnüşi gowulandyrmagyň usulydyr.
Köplenç adatdan daşary nepislik bilen häsiýetlendirilýär, energiýa öndürýän öýjükleri gizlemän, aýratyn bellemäge synanyşýan binagärlik elementlerine öwrülýärler.

asdasd_20230331175746
5. Houseyladyşhanalar (gün otaglary hem edil şonuň ýaly edip biler)
Houseyladyş, ekinleriň ösmegini aňsatlaşdyrmak üçin temperatura, çyglylyk we beýleki daşky gurşaw faktorlary hemişe saklanýan ýapyk ýerdir.Olar elmydama açyk günlerde, köp gün radiasiýasyny alýarlar.
BIPV erginli gün teplisasynyň metal gurluşy, fotowoltaik ulgamyň gurulmagy tutuşlygyna birleşdirilmegi üçin meýilnamasy we fasad ölçegleri ýörite işlenip düzülen esasy moduly gaýtalamak arkaly alynýar.Aýna we metal gurluşy gün panellerini birleşdirmek üçin amatly we estetiki nukdaýnazardan daş-töwerege täsir etmeýär.
asdasdas_20230331175757
6. Awtoulag duralgasy
BIPV Solutions, fotowoltaik awtoulag duralgasynyň meteorologiki elementlerden goragyndan peýdalanmak üçin dizaýny işläp düzdi, üstesine bolsa elektrik öndürmek üçin ulanylýar.
Elektrik öndürmekde elektrik ulaglaryna zarýad bermek, öz-özüňi sarp etmek ýaly köp ulanylyş bar, şeýlelik bilen toruň elektrik sarp edilişini azaldýar.
asdasdasd_20230331175809
7. wayoluň gapdalyndaky ses päsgelçiligi
Fotowoltaik modullary awtoulag ýollarynyň we demir ýollaryň ugrundaky ses päsgelçiliklerine birleşdirmek, integrasiýa gurmak üçin gyzykly alternatiwadyr.
Häzirki wagtda awtoulag ýollarynyň we demir ýollaryň ugrundaky fotoelektrik ses päsgelçilikleri (PVNB), uly göwrümli zawodlaryň goşmaça peýdasy we ýerüsti sarp etmegiň zerurlygy bolmazdan, tor bilen baglanyşykly fotoelektrikleri iň tygşytly goşundylaryň birine öwürýär.Binada bolşy ýaly, ýer sarp edilmedi we goldaw beriji gurluş guruldy.
asdasd_20230331175827
8. Fotowoltaik skaf
Fotowoltaik trellisler kölege döretmek üçin adaty gurluşyk materiallaryna alternatiwadyr.
BIPV çözgütleriniň BIPV aýnasynyň uly artykmaçlyklaryndan biri, gün şöhlesiniň emele getirýän arassa we erkin energiýasyndan başga-da, saglyga zyýanly UV we IR şöhlelerini süzmegidir.
asdasdasd_20230331175837

9. Fotowoltaik ýyldyrym
BIPV fotowoltaik paneller, diňleri emele getirmek üçin ajaýyp çözgütdir, sebäbi täze gurluşykda we abatlaýyş işlerinde ulanyp boljak elektrik energiýasy öndüriji häsiýetleri bolan bir topar işjeň tehniki aýnany emele getirýär.
Bu görnüşli çözgütler dizaýny we funksiýany birleşdirmek üçin amatlydyr, şeýlelik bilen dizaýny we elektrik gurnamasyny birleşdirýär.Bu panelleriň kömegi bilen diňler binanyň elektrik gurnamagynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.

asdasdasd_20230331175846

Iş wagty: Mart-31-2023